سامانه پیشخوان مجازی میز خدمت شورای اسلامی شهر کرج

ثبت و پیگیری درخواست ها

گزارش مردمی

ثبت و پاسخگویی به شکایات

نظرسنجی و دریافت پیشنهاد

ثبت و پاسخگویی به شکایات

ComplaintBanner

«کسی که در راه احقاق حق ستمدیده ای گام بردارد، خداوند قدم های او را در آن روز که همه قدم ها بلغزد، استوار خواهد نمود. » رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم

این سامانه از اول آذرماه ۱۳۹۹ راه اندازی و در اختیار عموم قرار گرفت.

توجه :

الف) شکوائیه باید در حیطه اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر کرج باشد
ب) ماهیت موضوع موردنظر شما باید «شکایت» باشد
ج) شکوائیه باید واضح، شفاف، مستند و مستدل باشد
د) از توضیحات اضافه و پیوست کردن مدارک غیرضروری خودداری شود.

Close

نظرسنجی و دریافت پیشنهاد

FeedbackBanner

Close

ثبت و پیگیری درخواست ها

RequestBanner

Close

گزارش مردمی

ReportageBanner

Close